Notice: Undefined index: prihlaseni_nadpis in /home/www/orthodont-cz.cz/test/modul/uzivatel/uzivatel.class.php on line 1264

Notice: Undefined index: prihlaseni_nadpis in /home/www/orthodont-cz.cz/test/modul/uzivatel/uzivatel.class.php on line 1264
TEST Orthodont - Informace pro autory
Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
X

O LÉČBĚ

Pokyny pro autory příspěvků do časopisu ČOS

Cílem časopisu ORTODONCIE je informovat členy České ortodontické společnosti a ostatní ortodontickou a stomatologickou veřejnost o dění v odborné společnosti, o vývoji v ortodoncii a příbuzných oborech, poskytovat materiály pro postgraduální a celoživotní vzdělávání specialistů v oboru ortodoncie a informovat o odborných a školicích akcích. Časopis je vydáván v českém jazyce, odborné práce dvojjazyčně v českém/slovenském a anglickém jazyce.


Příspěvky v časopise se řadí do těchto rubrik:

 1. Zprávy z výboru České ortodontické společnosti.
 2. Zajímavosti v ortodoncii (zprávy o proběhlých odborných a školicích akcích, zprávy z kongresů a cest, diskusní a polemické příspěvky).
 3. Odborné práce (původní práce, souborné referáty, předběžná sdělení, kazuistiky).
 4. Ze zahraničních časopisů (referáty z časopisů).
 5. Recenze (odborných knih a atestačních prací).
 6. Informace.
 7. Společenská rubrika.

Celé pokyny pro autory příspěvků do časopisu Ortodoncie jsou ke stažení zde (.pdf).

Příspěvky se zasílají tištěné formě ve formátu A4 a současně v elektronické formě na disketě psané v textovém editoru obvyklého typu (Word) v souladu s novými pravidly českého nebo slovenského pravopisu a americkým standardem anglického pravopisu jednotně v celém sdělení. Fotografie musí být uloženy ve formátu TIFF nebo JPG. Tabulky, grafy a texty v obrázcích se publikují v anglickém jazyku. Práce zaslané redakci musí být formulovány s konečnou platností. Požadavky na odborné práce. Redakce přijímá práce, které nebyly a nebudou zadány jinému periodiku, vyhovují po stránce odborné a mají odpovídající úroveň metodologického a statistického zpracování. Publikovánívýsledků klinických aexperimentálních (pokusy na zvířatech) výzkumů předpokládá, že byly dodrženy příslušné etické zásady, zejména principy Helsinské deklarace a souhlas etické komise. Materiály převzaté z jiných pramenů musí být doplněny písemným souhlasem držitele autorských práv, který svoluje k reprodukci. Redakční rada nevyžaduje  imprimaturvedoucího pracoviště. Za úroveň sdělení odpovídají autoři. Práce mohou být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Překlad do anglického jazyka zajišťuje redakce. V zájmu zvýšení kvality překladu do angličtiny redakce doporučuje speciální anglické odborné výrazy uvést v příloze.

 Na titulní straně se uvádí: název práce, celá jména autorů včetně titulů, název asídlo pracoviště, odkud práce vychází, event. poznámka o případné předchozí publikaci ve formě přednášky. Souhrn se píše na samostatné stránce v délce do 15 řádek. Souhrn obsahuje: cíl práce, konkrétní údaje o metodice a výsledcích a zásadní závěry. Souhrn se píše ve třetí osobě, slova se nezkracují. Na zvláštním řádku se uvádí 2-5 klíčových slov. Vlastní text je u původních prací zpravidla rozdělen na úvod, materiál (nebo soubor) a metodiku, výsledky, diskusi a závěr. Členění ostatních odborných prací se řídí povahou sdělení.

Autoři dále musí splňovat následující kritéria - odpovídající International Committee of Medical Journal Editors ("Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals") platné od února 2006. Dodržení těchto pravidl je nutné k publikování článku:

 • Statement of Human and Animal rights: When reporting experiments on human subjects, authors should indicate whether the procedures followed were in accordance with the ethical standards of the responsible committee on human experimentation (institutional and national) and with the Helsinki Declaration of 1975, as revised in 2000 (5). If doubt exists whether the research was conducted in accordance with the Helsinki Declaration, the authors must explain the rationale for their approach, and demonstrate that the institutional review body explicitly approved the doubtful aspects of the study. When reporting experiments on animals, authors should be asked to indicate whether the institutional and national guide for the care and use of laboratory animals was followed.
 • Statement of informed Consens: Patients have a right to privacy that should not be infringed without informed consent. Identifying information, including patients' names, initials, or hospital numbers, should not be published in written descriptions, photographs, and pedigrees unless the information is essential for scientific purposes and the patient (or parent or guardian) gives written informed consent for publication. Informed consent for this purpose requires that a patient who is identifiable be shown the manuscript to be published. Authors should identify Individuals who provide writing assistance and disclose the funding source for this assistance.
  Identifying details should be omitted if they are not essential. Complete anonymity is difficult to achieve, however, and informed consent should be obtained if there is any doubt. For example, masking the eye region in photographs of patients is inadequate protection of anonymity. If identifying characteristics are altered to protect anonymity, such as in genetic pedigrees, authors should provide assurance that alterations do not distort scientific meaning and editors should so note.
  The requirement for informed consent should be included in the journal's instructions for authors. When informed consent has been obtained it should be indicated in the published article.
 • Conflict of Interests Statement: Public trust in the peer review process and the credibility of published articles depend in part on how well conflict of interest is handled during writing, peer review, and editorial decision making. Conflict of interest exists when an author (or the author's institution), reviewer, or editor has financial or personal relationships that inappropriately influence (bias) his or her actions (such relationships are also known as dual commitments, competing interests, or competing loyalties). These relationships vary from those with negligible potential to those with great potential to influence judgment, and not all relationships represent true conflict of interest. The potential for conflict of interest can exist whether or not an individual believes that the relationship affects his or her scientific judgment. Financial relationships (such as employment, consultancies, stock ownership, honoraria, paid expert testimony) are the most easily identifiable conflicts of interest and the most likely to undermine the credibility of the journal, the authors, and of science itself. However, conflicts can occur for other reasons, such as personal relationships, academic competition, and intellectual passion.

Literatura:

Citace se řadí a číslují podle pořadí výskytu v textu. Pořadové číslo citace se v textu uvádí v hranatých závorkách, např. [1]. Cituje se podle ČSN ISO 690 „Bibliografické citace" a ČSN ISO4„Pravidla zkracováníslovz názvů a názvů dokumentů", s přihlédnutím k Příloze k ČSN 01 0196 „Seznam zkratek... v názvech periodik".

Příklady typů citací:

 • a) citace jednosvazkového díla: 1. Proffit, W.R.; Fields, H.W.: Contemporaryorthodontics. 2nded., St. Louis: Mosby, 1993.
 • b) citace příspěvku ze sborníku nebo monografie: 2. Bittner, J.; Vacek, M.: Estetické aspekty v protetice. In: Urban, F. (ed.): Pokroky ve stomatologii. Praha: Avicenum, 1980.
 • c) citace článku: 3. Andrews, L.F.: The six keys to normál occlusion. Amer. J. Orthodont. 1972, 62, č.3, s.296-309.

Zkratky názvů nejčastěji citovaných ortodontických a stomatologických časopisů jsou uvedeny v Tab.1. Za literaturou se uvádí jméno a kontaktní adresa prvního autora.

Přílohy:

Obrázky (grafy, schémata, fotografie) a tabulky se přikládají volně k rukopisu, každá příloha zvlášť. Legenda k tabulce se uvádí nad tabulkou, vysvětlivky pod tabulkou. Legenda kostatní dokumentaci se přikládá na zvláštním listě. Místo, kam se má příloha v textu umístit, je možno označit na okraji stránky čtverečkem s číslem přílohy. Orientaci obrázků je vhodné vyznačit na rubu šipkou. Obrázky musí být upraveny tak, aby se daly reprodukovat (zvi. nesmí po zmenšení velikost písma klesnout pod 2 mm). Tabulky jsou přiloženy ve formátu Word, grafy ve formátu Excel v originální verzi včetně výchozích tabulek a automatického propojení. Zasílání obrázků a grafů v editoru Word nebo Power Point je nepřípustné. Fotografie a rentgenové snímky na disketách musí být uloženy ve formátu TIFF nebo JPG. Fotografie obličeje pacienta musí mít souhlas zobrazené osoby se zveřejněním, v opačném případě bude redakce
nucena upravovat (maskovat) fotografie tak, aby se znemožnila identifikace. Pacienti nesmí být označováni jmény nebo iniciálami, ale pouze pořadovými čísly.

Průvodní dopis:

V průvodním dopise k odborné práci všichni autoři stvrdí svým podpisem, že:

 • se jedná o jejich vlastní původní práci;
 • práce současně nebyla a nebude nabídnuta jinému periodiku; a dále, v případě potřeby, že: klinické nebo experimentálnízkoušky na lidech či zvířatech dodržují příslušné etické zásady a mají souhlas etické komise;
 • autoři mají souhlas jiného držitele autorských práv k reprodukci obrázků a jiného převzatého materiálu;
 • autoři mají souhlas fotografovaného pacienta se zobrazením obličeje.


V průvodním dopise je dále třeba uvést kontaktní adresu prvního autora, telefonní číslo a e-mail, rodné číslo a číslo bankovního účtu, kam má být zaslán autorský honorář. K dopisu je třeba přiložit fotografie autorů označené na rubu celým jménem včetně titulů. Rukopis bude posouzen odbornými recenzenty redakční rady. Práce nevyhovující po obsahové nebo formální stránce budou vráceny autorům k přepracování. Práce přijaté k publikování budou zaslány na kontaktníadresu autorů ke korektuře. Autorská korektura slouží pouze k opravě tiskových chyb, nelze při ní text obsahově měnit nebo doplňovat. Provádí se pomocí zavedených korekturních znamének (ČSN 88 0410) nebo elektronicky. Korektury je třeba vrátit obratem, jinak si redakce vyhrazuje právo vydat text bez autorizace. Zaslaná dokumentace se vrací jen po dohodě. Uveřejněná práce se stává majetkem časopisu Ortodoncie. Přetisknout její část nebo použít obrázku v jiné publikaci lze jen s citací původu.

Adresa ke korespondenci:

Redakce časopisu Ortodoncie
Doc. MUDr. M.Špidlen, Ph.D., klinika zubního lékařství, Palackého 12, 772 00 Olomouc.

Tel.: +420 585 418 151, fax: +420 585 223 907.
E-mail: redakce@orthodont-cz.cz.

Zkratky názvů citovaných časopisů:

(ČSN 01 0196)

Periodikum Zkratka
American Journal of Orthodontics Amer. J. Orthodont.
American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop.
Angle Orthodontist Angle Orthodont.
British Journal of Orthodontics Brit. J. Orthodont.
Česká stomatologie Ces. Stomat.
Československá stomatologie Cs. Stomat.
European Journal of Orthodontics Eur. J. Orthodont.
Fortschritte der Kieferorthopedie Fortschr. Kieferorthop.
Journal of Prosthetic Dentistry J. prosthet. Dent.
Journal of Clinical Orthodontics J. clin. Orthodont.
Journal of the American Dental Association J. Amer. dent. Assoc.
Ortodoncie Ortodoncie
Praktické zubní lékařství Prakt. zubní Lék.O LÉČBĚ

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2021